Zákon O Úřednících

Vysvětlivky ke zkratkám: PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR Vysvětlivky k přílohám: pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy. Upozornění Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku. Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky. http://harabesconunro.duckdns.org/

Zákon o úřednících územních samosprávných celků se vztahuje na

Zákon o úřednících obsahuje obecné vymezení jejich osobní působnosti. V konkrétních případech musí vedoucí úřadu určit, zda se na již obsazeném nebo volném pracovním místě vymezeném druhem práce vykonávají správní činnosti, které odůvodňují zařazení zaměstnance tyto činnosti vykonávajícího do kategorie úředníků. To lze určovat pro každé pracovní místo samostatně. Zákon o úřednících stanovuje základní předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, kterými jsou: státní občanství České republiky, případně, u cizích státních občanů, trvalý pobyt v České republice, věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka. Vedle těchto předpokladů musí úředník splňovat i další předpoklady stanovené právními předpisy. Zvláštní předpoklady se vztahují na vedoucí úředníky a vedoucí úřadu, kteří jsou do svých funkcí jmenováni. Ti musí vedle základních předpokladů splňovat i předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. Lustrační zákon se nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.) - Komentář - Klára Pondělíčková | Databáze knih

Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v praxi používán již třináct let, setkávají se autoři stále s dotazy týkajícími se výkladu jednotlivých ustanovení. Komentář je tak užitečnou pomůckou v každodenní praxi nejen úředníků územních samosprávných celků, ale i starostů, členů zastupitelstev a dalších osob působících v této oblasti. Oba autoři působí dlouhodobě na Ministerstvu vnitra a věnují se problematice územních samosprávných celků. Jako erudovaní odborníci pravidelně publikují s tematickým zaměřením na výkon veřejné správy. Jejich publikace tak přispěje nejen k lepší orientaci v právní úpravě pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků, ale i její bezproblémové aplikaci v praxi.

  • Malé dějiny jedné rodiny 32
  • České válečné film.com
  • Zákon o úřednících územních samosprávných celků
  • Zákon o vyšších soudních úřednících
  • Playstation nebo xbox

Zákon o úřednících územních samosprávných celků

Koupit Koupit eknihu Zákon o úřednících ÚSC je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Komentář je užitečnou pomůckou v každodenní praxi nejen úředníků, ale i starostů, členů zastupitelstev a dalších osob působících v této oblasti. 0 0 Nahrávám... Komentáře (0) Kniha Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb. ) - Komentář

Vybrané problémy veřejné správy 2. Zákon o úřednících samosprávných celků Cílem zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků je jednak přiblížit výkon veřejné správy občanům a jednak zvýšit kvalitu veřejné správy posílením profesionalizace úředníků veřejné správy. Zákon o úřednících se vztahuje na zaměstnance územního samosprávného celku, kteří jsou zařazeni k výkonu práce do úřadu územního samosprávného celku. Nevztahuje se tedy ani na členy volených orgánů územního samosprávného celku, ani na zaměstnance zařazené v organizačních složkách územního samosprávného celku. Nevztahuje se ani na strážníky obecní policie. Zákon se nevztahuje ani na zaměstnance, kteří pro územní samosprávný celek konají práci na základě dohod mimo pracovní poměr. Osobní působnost zákona je dále omezena i tím, že se nevztahuje na všechny zaměstnance zařazené v úřadu územního samosprávného celku, ale pouze na ty z nich, kteří se podílejí na výkonu správních činnosti a nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří výkon takových prací neřídí ("úředníci").

Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. Toto omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle zvláštního právního předpisu pro soud nebo správní úřad, na činnost v poradních orgánech vlády a na správu vlastního majetku. Doplňující informace

Převody jednotek délky příklady
June 8, 2020, 3:23 am