Jaderná Elektrárna Schéma

Zasloužil se o to tým italského vědce Enrica Fermiho, který tak rozběhl historicky první řízenou štěpnou (řetězovou) jadernou reakci. 20. prosince 1951 byla na 1. experimentálním reaktoru EBR-1 ( Idaho, USA) poprvé vyrobena elektřina z jaderné energie – byly rozsvíceny 4 žárovky. Později reaktor dosahoval elektrického výkonu 200 kW. První elektrárna, která dodávala proud do sítě (výkon 5 MW), byla zprovozněna v Obninsku v bývalém SSSR. Připojena do sítě byla poprvé 26. června 1954. Jednalo se o předchůdce reaktorů černobylského typu ( RBMK). Za první skutečně komerční jadernou elektrárnu je považována elektrárna Calder Hall ve Velké Británii. Ta byla k síti poprvé připojena 27. srpna 1956. Její 4 bloky následně produkovaly elektrický výkon až 4x60 MW. Tato elektrárna současně sloužila i pro vojenské účely (výroba plutonia). Dalším historickým milníkem je zprovoznění jaderné elektrárny Shippingport ( Pennsylvania, USA) na konci roku 1957. Lze ji považovat za první jadernou elektrárnu vybudovanou pouze pro mírové účely (tj.

Jaderná elektrárna schema part

V celé elektrárně je tedy osm turbín. S každou turbínou je pevně spojen 220MW generátor elektrického proudu a dvoupólový alternátor generující napětí 15, 75kV. • Průměrný podíl vyprodukované energie pro ČR je 25%. • Má dvě čtveřice chladících věží, do každé z nich by se vešlo až 200 osobních automobilů. • Elektrárna je projektována na 50 let, ale uvažuje se o prodloužení životnosti. • V provozu jsou reaktory značky VVER440/213. Dukovany Dukovany Temelín • O výstavbě jaderné elektrárny v lokalitě Temelín bylo rozhodnuto v roce1980. • Stavební povolení bylo vydáno v roce 1986. • Stavba byla zahájena v roce 1987. • Jaderná elektrárna byla vystavěna aby odolala účinkům vnějších jevů, například:Dopad letících předmětů(i letadel), klimatické účinky, povodně, tlakové vlny od explozí, zemětřesení. Temelín • Podle starých plánů měla mít čtyři bloky, ale po náporu veřejnosti byla provedena změna na pouhé dva bloky. • Investorem je společnost ČEZ. • Dva reaktory značky VVER1000. Každý je napojen na hlavní chladící smyčky s parogenerátorem.

 • Jaderná elektrárna temelín schéma
 • Seznam.cz ̈ ̈
 • Tabulky platů 2014 edition
 • Robert hlavatý ulice role
 • Jaderná elektrárna schema.org
 • Jaderná elektrárna :: MEF
 • Jaderná elektrárna Krško
 • Jaderná elektrárna | Prezentace
 • Koralína a svět za tajnými dveřmi

Jaderná elektrárna Dukovany | Skupina ČEZ - O Společnosti

Pozici nejvýkonnější jaderné elektrárny na světě získala díky instalovanému výkonu 7 965 MW, což je zhruba čtyřnásobek energie, dodávané naším Temelínem. Je vybavena sedmi reaktory BWR, její stavba byla zahájena v roce 1980 a o pět let později byl schválen provoz prvního bloku. Jaderná elektrárna Kashiwazaki-Kariwa V červenci 2007 se potýkala s následky druhého největšího zemětřesení v blízkosti jaderných reaktorů. Svědci poté viděli stoupat z areálu černý kouř, později se však ukázalo, že se jednalo pouze o požár jednoho z transformátorů. Elektrárna byla odstavena a následná inspekce ukázala, že bude nutné zajistit vyšší úroveň zabezpečení. Všechny reaktory nadále používají jako jaderné palivo nízko obohacený uran. Elektrárna je nyní účinněji chráněna proti vlivům přírodních katastrof – součástí ochrany je mimo jiné 15 metrů vysoká zeď proti vlnám tsunami. Ačkoli se po havárii ve Fukušimě v roce 2011 uvažovalo o odklonu od atomové energie, v současnosti mají jaderné elektrárny v japonském energetickém mixu zásadní podíl.

Oběhové čerpadlo primárního okruhu • 17. Napájecí čerpadlo chladícího okruhu • 18. Primární okruh (voda pouze kapalná pod vysokým tlakem) • 19. Sekundární okruh (červeně značena pára, modře voda) • 20. oblaka vzniklá kondenzací vypařené chladící vody • 21. oběhové čerpadlo sekundárního okruhu Funkce • Funkce JE jsou výroba elektřiny a tepla- Technologie výroby energie v JEElektrická energie se v jaderné elektrárně vyrábí stejně jako v elektrárnách používajících fosilní paliva. Rozdíl je pouze ve zdroji tepelné energie. Tím je v případě jaderné elektrárny tepelná energie uvolňovaná při řízené štěpné reakci probíhající v jaderném reaktoru. Většina jaderných elektráren je dvou okruhováJaderné elektrárny typu VVER, pracující v ČR, se skládají ze dvou uzavřených okruhů: primárního (jaderného) a sekundárního (nejaderného). V primárním okruhu koluje voda, která chladí reaktor. Trubky primárního okruhu procházejí výměníkem, tzv. parogenerátorem, kde ohřívají vodu sekundárního okruhu. Tepelná energie vznikající v reaktoru se tedy pomocí primární vody předává vodě okruhu sekundárního.

Esej: Jaderná elektrárna Temelín | Slohové práce | Český-jazyk.cz aneb studentský underground

Na konci dubna 2010 uvažovala společnost ČEZ o výstavbě pátého reaktoru, o němž by mělo být rozhodnuto nejpozději do roku 2012. Příprava na stavbu nového bloku by trvala přibližně 15 let, stavební práce by tedy zřejmě mohly začít nejdříve kolem roku 2025. Podle dosud zvažovaných variant by se instalovaný výkon nového dukovanského bloku mohl pohybovat mezi 1000 a 1700 MW. Výkon celé elektrárny by se tak zvýšil minimálně o polovinu. Největší překážkou rozšíření elektrárny je však zdroj vody pro chlazení. Kapacita vodního díla Dalešice umožňuje přidat reaktor pouze o výkonu zhruba 600 MW. Kapacita systémů, které pro nové bloky přicházejí v úvahu, je však okolo 1000 MW. V areálu Jaderné elektrárny Dukovany jsou pak kromě čtyř reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení. Úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu a dva sklady použitého jaderného paliva, z nichž jeden je zcela zaplněn.

V reaktoru a v celém primárním okruhu je poměrně vysoký tlak, který zabraňuje vodě ve varu a vzniku páry. Ta proto vzniká až v sekundárním okruhu, kde umožňuje přeměnu tepelné energie na energii pohybovou a elektrickou. K tomu slouží turbosoustrojí, turbína poháněna sytou parou a generátor, který využívá pohybovou energii vyvinutou turbínou. Pára, jejíž tlak i teplota poklesly, je z turbíny odváděna do kondenzátorů, kde se po ochlazení sráží (kondenzuje) na vodu; ta je vracena zpět do parogenerátoru, čímž se sekundární okruh uzavírá. Funkce • Třetí okruh jaderné elektrárny a bezpečnostní systémyChlazení v kondenzátorech, v nichž se páře odebírá již nevyužitelná energie, zajišťuje tzv. třetí chladicí okruh jaderné elektrárny. U jaderných elektráren v ČR jsou jeho nejvýznamnější součástí chladicí věže. Zde se voda ochlazuje odparem. Do ovzduší tak uniká pouze čistá vodní pára. Negativní dopad provozu jaderné elektrárny na okolí, např. na kvalitu ovzduší, je tedy prakticky nulový. V elektrárnách pracuje i řada dalších pomocných systémů, které zajišťují bezpečnost jaderné elektrárny.

V kondenzátoru voda sekundárního okruhu kondenzuje a celý proces se neustále opakuje. 4. Jaderný reaktor První jaderný reaktor byl uveden do provozu 2. prosince 1942 na Chicagské universitě Enrico Fermim a jeho spolupracovníky. Jako palivo v něm sloužil čistý uran, jako moderátor neutronů grafit. Řetězová reakce byla ovládána zasouváním kadmiových tyčí, které pohlcují neutrony. Dnes existuje velké množství různých typů jaderných reaktorů, které se liší svým technickým uspořádáním, druhem paliva, moderátoru i chladiva, výkonem. Jako palivo se v jaderném reaktoru používá obohacený uran, tedy takový, který obsahuje vyšší procento uranu 235 U než uran přírodní. Tento izotop podléhá štěpným jaderným reakcím mnohem ochotněji než jiné izotopy uranu. Výroba obohaceného uranu je technologicky velmi náročná. Palivo je umístěno v aktivní zóně reaktoru, kde jsou umístěny rovněž regulační a havarijní tyče schopné pohlcovat neutrony. Aktivní zóna je umístěna v tlakové nádobě s vodou, která plní funkci moderátoru, chladiva a stínění.

 1. Podfukáři seriál online
 2. Upíří deníky 2x16
 3. Prohlášení k dani vzor č. 24
 4. Super push up plavky
Převody jednotek délky příklady
June 10, 2020, 1:23 pm