Madona Z Veveří

Na obraze z Veveří je tak Marie královnou nebes, tak také Kristovou nevěstou. Vše malíř namaloval velmi elegantně a nádherně. V pozadí obklopuje Marii a Krista zlato, symbol dokonalosti. Je to skutečně zlato vytepané do fólií a z obrazu činí předmět srovnatelný s nejcennějšími zlatnickými poklady. Současně to ale byla malba určená k náboženskému rozjímání a meditaci. Vznešenost a intimita, realita a symboly, krása a teologie se v Madoně z Veveří spojují v pozoruhodný celek. Musel to být opravdový zázrak, když do kaple markrabského hradu Veveří nedaleko Brna přivezli tak skvostný obraz. Zřejmě ho objednal bratr císaře Karla IV., moravský markrabě Jan Jindřich, který se se zakázkou obrátil na malířskou dílnu pracující pro pražský královský dvůr. O osudech obrazu v dalších stoletích neexistují zprávy. Experti z Národní galerie uvádějí, že nejpozději v 18. století byla madona umístěna do kaple Matky Boží, stojící poblíž hradu, která patřila majitelům panství, sloužila okolním obcím jako hřbitovní kostel a spravována byla a je farností ve Veverské Bítýšce.

Madonna z veveři reviews

Neví se o něm nic do konce 18. století, kdy byl evidován v kostelíku u hradu Veveří. Odsud vyplývá předpoklad, že mohl původně být určen pro prostředí moravského markraběte, jímž byl v té době bratr Karla IV. Jan Jindřich Lucemburský. Madona z Veveří patří spolu s Madonami zbraslavskou a strahovskou k mimořádně významným dílům i z celoevropského hlediska. Prokazují, že české země této doby byly prvním a nejdůležitějším místem, kde byly převzaty a po svém adaptovány špičkové umělecké postupy tehdejšího západokřesťanského světa, totiž monumentální deskové obrazy Panny Marie s Ježíškem z Itálie, kde byly v předchozím století převzaty z Byzance. Obraz Madony z Veveří se dochoval v překvapivě dobrém stavu. Od roku 1938 byl farností dobrovolně poskytnut Státní sbírce starého umění, jež se stala v letech protektorátu Zemskou a po válce Národní galerií, kde byl odborně restaurován a trvale vystaven. Nynější soudní rozhodnutí o povinnosti českého státu vydat obraz do vlastnictví farnosti je založeno na formální okolnosti, že obraz byl úředně vyvlastněn až v roce 1958, kdy podzákonná vyhláška stanovila, že vše, co se nachází v reálném držení státu, se převádí do jeho vlastnictví.

Madonna z veveři images

kaple Matky Boží, Veverská Bitýška, foto: Michal Klajban K dobrým kulturním mravům všude ve světě v podobných případech patří, že i po přiznání vlastnictví soukromým nebo církevním subjektům mohou být umělecká díla vystavena ve státním muzeu jako zápůjčka. Muzeum oplátkou nese vysoké náklady, které jsou potřebné na zajišťování řádné péče o nesmírně citlivé památky, v našem případě středověké. Farnost za podpory brněnské diecéze se rozhodla pro opačný postup a razantně vyžadovaly fyzické převzetí obrazu. Stejně postupovala v minulosti řada majitelů s restituovanými díly, která posléze nabídli k prodeji (dědicové rodiny Waldesů), vystavili ve vlastní obrazárně (klášter na Strahově, rodina Lobkowiczů), anebo je ukryli tak, že nejsou přístupná ani odborníkům (řád karmelitek v Praze, u nejcennějších středověkých památek rovněž řád cisterciáků ve Vyšším Brodě). Veveří a Brno argumentují pro nutnost fyzicky převzít obraz Madony z Veveří navzdory pochybnostem o dostatečné schopnosti Diecézního muzea zajistit nezbytné klimatické podmínky tím, že teprve nyní budou mít věřící možnost se před obrazem modlit, k čemuž byl původně určen; v poslední zprávě byl termín zmírněn na rozjímání.

Madonna z veveři videos

Národní galérie v Praze nevydala vlastníku Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška gotický obraz Madona z Veveří ze 14. století. Obraz vznikl pro moravského markraběte Jana Jindřicha a byl umístěn v kostele, dnes kapli, veverské farnosti u markraběcího hradu Veveří. Obraz byl vytvořen pro kostel moravského panovníka, za moravské peníze a více než půl tisíce let byl na Moravě. Až ve 20. století byl převezen do Prahy. Církevní restituce daly šanci návratu této památky do původní země jejího umístnění, když soudy obnovily vlastnictví obrazu pro moravskou Farnost Veverská Bítýška. Pražská galérie však ztěžuje obnovení vlastnické držby. Národní galérie ředitele Jiřího Fajta, jehož prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat profesorem, tímto krokem popírá zásadu, že památky mají být umístěny v zemích, kde historicky byly. Jde o zásadu, na jejímž základě řada bývalých kolonií žádá návrat v minulosti odvezených památek. Památka totiž neexistuje sama o sobě, ale je součástí historického místního kontextu.

Brno: Madona z Veveří je zázrakem evropské gotiky - stavitele-katedral.cz

Okolní osada utrpěla za husitských válek velké škody a následně zanikla. (Více o historii kaple:) Dne 20. prosince 2013 předala Římskokatolická farnost Veverská Bítýška výzvu Národní galerii v Praze k vydání obrazu Madony z Veveří, který je v současné době jedním ze stěžejních exponátů expozice středověkého umění v Klášteře sv. Anežky České. Římskokatolická farnost Veverská Bítýškase opakovaně snažila vyřešit tuto záležitost smírně s tím, že nemáme v úmyslu zpochybnit umístění obrazu v rámci expozic Národní galerie v Praze, pouze nám jde o vyjasnění vlastnických vztahů. Pro úplnost lze uvést, že z listinných důkazů ze třicátých let dvacátého století (např. stanovisko Moravskoslezské finanční prokuratury z 20. února 1933 a z 1. dubna 1933) opakovaně vyplývá deklarace nespornosti vlastnického práva pro farnost Veverská Bítýška. A naopak - ani přes opakovanou výzvu nebyl schopen stát, resp. Národní galerie v Praze, prokázat nabytí vlastnického práva lege artis. Zachoval se dopis ze dne 20. února 1933, v němž Biskupská konzistoř Brněnská píše Moravskoslezské finanční prokuratuře v Brně, že v Lidových listech č. 40 z roku 1933 ze dne 17.

Madonna z veveři review

Adam a Eva kdysi zhřešili v ráji a kvůli tomu byli z ráje vyhnáni. Aby se lidské duše dostaly zpět do ráje, musela se objevit nová dvojice Marie a Kristus. Marie jako panna zázračně přivedla na svět božího syna Krista, který smrtí na kříži spasil lidstvo a sejmul z něj prokletí prvotního hříchu. S tím souvisely různé středověké symboly uplatněné v Madoně z Veveří. Pokusme se je rozšifrovat. Ježíšek je polonahý a má zlatou svatozář. To mělo všem připomenout, že Kristus má dvě přirozenosti: lidskou a božskou. Vypadá jako každé narozené lidské dítě, ale současně jako syn Boží je obklopen zlatou gloriolou. Do jeho svatozáře je vepsán kříž, který odkazuje na budoucí Kristův osud – smrt na kříži. Kristus touto obětí osvobodí lidstvo i od ďábla, věčného pokušitele. Proto je kříž představen jako zlatý předmět posetý drahokamy: z nástroje určeného pro popravu zločinců se stal symbol vítězství. Kristův kříž ze zlata poprvé spatřil jako zjevení na obloze antický císař Konstantin, s tímto znamením vyhrál bitvu nad svým soupeřem a zavedl křesťanství jako náboženství v celé Římské říši.

Aby se lidské duše dostaly zpět do ráje, musela se objevit nová dvojice Marie a Kristus. Marie jako panna zázračně přivedla na svět božího syna Krista, který smrtí na kříži spasil lidstvo a sejmul z něj prokletí prvotního hříchu. S tím souvisely různé středověké symboly uplatněné v Madoně z Veveří. Rozšifrování symbolů Ježíšek je polonahý a má zlatou svatozář. To mělo všem připomenout, že Kristus má dvě přirozenosti: lidskou a božskou. Vypadá jako každé narozené lidské dítě, ale současně jako syn Boží je obklopen zlatou gloriolou. Do jeho svatozáře je vepsán kříž, který odkazuje na budoucí Kristův osud – smrt na kříži. Kristus touto obětí osvobodí lidstvo i od ďábla, věčného pokušitele. Proto je kříž představen jako zlatý předmět posetý drahokamy: z nástroje určeného pro popravu zločinců se stal symbol vítězství. Kristův kříž ze zlata poprvé spatřil jako zjevení na obloze antický císař Konstantin, s tímto znamením vyhrál bitvu nad svým soupeřem a zavedl křesťanství jako náboženství v celé Římské říši.

O vlastnictví kaple se dlouho vedly spory a pře byla ukončena v roce 1887 jejím zapsáním do pozemkových knih jako majetek barona Mořice Hirsch-Gereutha, majitele veverského hradu. Baronův potomek Mořic Arnold de Forest-Bischofsheim dědictví svého předchůdce prodal v roce 1925 československému státu – včetně čtyř kostelů a kaple ve Veveří –, a to za sumu 45 miliónů meziválečných korun. Mimochodem hrubý plat úředníka byl tehdy 1350 korun měsíčně a půl litr piva stál korunu padesát. Stát se při koupi v roce 1925 zavázal vykonávat patronátní právo nad takto získanými církevními stavbami. A to byl také důvod, proč vedení Národní galerie trvale opakuje, že pod církevní restituce Madona z Veveří nepatří. Soud však dal zatím vždy za pravdu církvi, protože římskokatolická farnost ve Veverské Bítýšce kapli fakticky spravuje. Peter Kováč Diecézní muzeum v Brně, Petrov 1, 602 00 Brno, otevřeno: pondělí - sobota: 10 - 17 hod Foto poskytla NG Praha Internet – Diecézní muzeum v Brně:

 • Dohráno čt sport
 • Madonna z veveři lyrics
 • Dětské klávesy - kde koupit? - poradna.net
 • Klíč k minulosti / Elle s'appelait Sarah (2010) | ČSFD.cz
 • Madonna z veveři concert
 • Madonna z veveři music
 • Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb
 • Případ restituce Madony z Veveří - Artalk.cz
 • Madonna z veveři download

Často tak bývají obrazy či sochy označovány za dílo umělcova okruhu. Středověký autor je téměř vždy neznámý, protože v době vzniku díla nebyl důležitý autor, ale dílo samotné, respektive jeho duchovní podstata. Tak určujeme například Mistra vyšebrodského cyklu, Mistra třeboňského oltáře atd., i když Mistr samotný je nám neznámou osobou. Velmi často je jeden obraz dílem několika osob – specialistů na tváře, roucha, zlacení, drobné reliéfy atd. Jedním z hlavních námětů středověkých děl bylo zobrazování Panny Marie. První obrazy s mariánskou tematikou začaly postupně vznikat po efezském koncilu v roce 431. Za nejreprezentativnější typ mariánského obrazu z tohoto období je považována tzv. Hodégétrie – ikona, která nese název podle kláštera Hódégon v bývalém Cařihradu. Zástupcem tohoto typu Madony je tzv. černá Svatotomská Madona, která je oltářním obrazem v bazilice minor na Mendlově náměstí. Jako nejlyričtější typ Madony bývá označován typ Glykofilúsa, zvaná též Eleúsa, tedy Panna Marie něžně milující.

 1. Slovník spisovné češtiny vysvětlivky
 2. Chernobyl 2019 online cz 3
 3. Počet týdnů v robe de soirée
 4. Jaderná elektrárna schema part
 5. Výměna manželek 2019
Mentalista online ke shlédnutí zdarma
June 12, 2020, 10:54 am