Centrální Registr Oznámení

  1. Centrální registr oznámení registrace
  2. Databáze Centrální registr oznámení - Hlídač státu.
  3. Centrální registr oznámení – odkaz pro přihlášení

[3] Datový obsah [ editovat | editovat zdroj] Do registru jsou ukládány dokumenty podávané veřejnými funkcionáři podle § 12 odst. 5, s výjimkou oznámení podávaných soudci, která se ukládají u Nejvyššího soudu. Veřejný funkcionář podává oznámení o osobním zájmu, jiných vykonávaných činnostech, majetku, který vlastnil při zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, příjmech a závazcích. [2] V oznámení o osobním zájmu musí před jednáním státního nebo samosprávného orgánu oznámit svůj poměr k projednávané věci, pokud by mu podle výsledku projednání mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma. V oznámení o činnostech je povinen sdělit, že podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, je společníkem nebo členem podnikající právnické osoby, je členem statutárního, řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, je i v jiném pracovněprávním nebo obdobném vztahu, než jako veřejný funkcionář, je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání, vydavatelem periodického tisku atd.

Centrální registr oznámení registrace

  • Centrální registr oznámení o střetu zájmů
  • Databáze Centrální registr oznámení - Hlídač státu.
  • Centrální registr oznámení přihlášení
  • Nejlepší fantasy filmy

Databáze Centrální registr oznámení - Hlídač státu.

Zákon míří i na falešné registry. Registry dlužníků: Máte se čeho bát? Jak na to | Ondřej Tůma | 3. 2013 | 17 komentářů Nestihli jste zaplatit splátku za auto? Máte problém s včasným splacením účtů za telefon nebo energie? Pak je téměř jisté, že figurujete v některém registru dlužníků. Přečtěte si, kvůli čemu se můžete do registru dostat, jaké to pro vás může mít důsledky a jak dlouho jsou informace o vaší platební morálce v registrech zaneseny. "Vzorní dlužníci" budou zvýhodněni. Pokud nemají úvěrů příliš Co se děje | František Mašek | 11. 8. 2011 | 1 komentář Po registru dlužníků přichází sdružení Solus s "pozitivním registrem", seznamem dlužníků, kteří půjčky řádně splácejí. Podle Davida Šmejkala z Poradny při finanční tísni může rejstřík přispět k pročištění trhu od pofiderních poskytovatelů úvěrů. Kupte si "ministerskou" webovou adresu – košer to není, ale sypat to může! Co se děje | František Mašek | 26. 2011 | 5 komentářů Bezešvé kalhotky brazilky? Výdělek 20 000 Kč? Bazénové protiproudy?

Centrální registr oznámení – odkaz pro přihlášení

Veřejní funkcionáři mají mimo jiné jednu důležitou povinnost a to podávat formou čestného prohlášení oznámení o: činnostech (§ 9 zákona o střetu zájmů); majetku (§ 10 zákona o střetu zájmů); příjmech a závazcích (§ 11 zákon o střetu zájmů). Tuto povinnost mají ve formě vstupního, průběžného a výstupního oznámení. Veřejný funkcionář je povinen výše uvedená oznámení činit i tehdy, jestliže nedojde ke skutečnostem, které jsou uvedeny v § 9 až § 11 zákona o střetu zájmů (jde o tzv. negativní oznámení). Zápis do registru Veřejné funkcionáře do Centrálního registru oznámení, který vede Ministerstvo spravedlnosti, zapisují tzv. podpůrné orgány, tj. orgány vyjmenované v § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů (Úřad vlády České republiky). Jednotlivé veřejné funkcionáře identifikuje a zapíše do Centrálního registru oznámení ten podpůrný orgán, v oboru jehož působnosti veřejní funkcionáři vykonávají svou funkci, a to do 15 dnů ode dne zahájení / ukončení výkonu funkce. Při zápisu podpůrný orgán veřejného funkcionáře identifikuje jeho jménem a příjmením, datem a místem jeho narození, organizací, ve které veřejný funkcionář působí, funkcí, kterou v této organizaci zastává, a datem zahájení resp. ukončení výkonu funkce.

Pro účely zákona o střetu zájmů se veřejným funkcionářem konkrétně rozumí následující osoby: veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů - člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády - na tyto osoby dopadají povinnosti podle tohoto zákona, včetně povinnosti podávat oznámení vždy; veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů - vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajské služby, nebo představený podle zákona o státní službě, nejde-li o vedoucího oddělení nebo o příslušníka zpravodajské služby - na tyto osoby se povinnosti podle tohoto zákona vztahují vždy – zejména povinnost upřednostňovat veřejný zájem před zájmy osobními včetně zákazu ohrozit veřejný zájem (§ 3 zákona o střetu zájmů).

Mentalista online ke shlédnutí zdarma
June 23, 2020, 11:11 pm