Přísedící U Soudu

 1. „V zimě je ledovka, v létě jedou na chatu.“ Soudci z lidu protahují řízení, reformu ale Benešová zastavila - Seznam Zprávy
 2. Přísedící u soudu 2

"Místo toho, aby stát učinil nutná opatření směřující k zatraktivnění laického prvku v justici zejména v podobě navýšení odměny za účast u soudu či v organizaci každoročních školení přísedících, raději řekne, že přísedící, kteří jsou soudům k dispozici, nejsou dostatečně erudovaní, snižují pro svůj často vysoký věk a zdravotní problémy s ním spojené důstojnost soudních jednání, případně komplikují vedení řízení svými absencemi, " myslí si Černý.

„V zimě je ledovka, v létě jedou na chatu.“ Soudci z lidu protahují řízení, reformu ale Benešová zastavila - Seznam Zprávy

Porada soudců je totiž tajná a její zveřejnění je porušením zákona. Ostatní soudci s tím souhlasí. Boučkova slova odmítají komentovat, ale připouštějí, že s přísedícími také často jednají neprávnickým jazykem. "Je normální, že soudce přísedící instruuje a mluví přitom lidsky. Doktoři také dokáží mluvit o pacientech škaredě, ale zle to nemyslí, " uzavírá jeden z nejrespektovanějších českých soudců Jan Vyklický. Přísedící z lidu jsou v Evropě běžní. V anglosaském právu představuje laický prvek porota. *** Přísedící by se podle soudce měli školit, aby neměli problém s pojmy jako "státní zástupce".

Postavení soudních přísedících upravuje především zákon o soudech a soudcích. Podle něj tuto veřejnou funkci může vykonávat občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, alespoň třicetiletý, s negativním lustračním osvědčením. Přísedící jsou voleni na čtyřleté období zastupitelstvem příslušných obcí, nebo krajů. Za jeden den jednání si přijdou na 150 Kč (plus výdaje na cestovné a stravné). S přísedícími se můžeme setkat na krajských soudech (resp. městských soudech v Praze a v Brně), pokud se projednávají trestné činy, za které obžalovaným hrozí trest odnětí svobody v délce trvání alespoň pěti let. U okresních soudů se přísedící podílejí na rozhodování kauz, jejichž aktérům hrozí naopak nejvýše pět let vězení. Přísedící rozhodují v první instanci, odvolací řízení vedou výhradně profesionální soudci. Přísedící z řad laiků mají vyhrazena dvě místa v tříčlenném senátu. Váha jejich hlasu a hlasu předsedy senátu – soudce je stejná. Lidový prvek není výdobytkem nedávné minulostí.

Bezesporu není jednoduché pečlivě pročíst několikasetstrán­kový spis, jak by si to ovšem případ, ve kterém se rozhoduje o svobodě obžalovaného, vyžadoval. Ale naopak fakt, že přísedící nezná spis a rozhoduje jen na základě poznatků, které vnímá přímo u soudu, nemusí být vždy k neprospěchu věci. Ovlivněn pouze svými bezprostředními vjemy a nikoliv tím, co si přečte ve spise, může objevit skutečnosti, které soudci při jeho vžitém postupu unikly. Systém není bezchybný, ale v důsledku zajímavějších a tíživějších problémů stojí spíše na okraji zájmu politiků i veřejnosti. Nedávno ovšem Ministerstvo spravedlnosti přišlo s nápadem, jak fungování tohoto institutu zefektivnit a přilákat nové zájemce. Možným řešením by mělo být zvýšení odměn, omezení případů, kterých by se svým rozhodováním přísedící účastnili a zavedení povinných zkoušek z práva. Anketa Zkusili byste si někdy přivydělat jako soudní přísedící?

 • Přísedící u soudures
 • Přísedící u soudu podmínky
 • Dostaňte agenta smart city
 • Přísedící u soudu 10
 • Soudní přísedící, přežitek minulosti? - Měšec.cz
 • Přísedící u soudu d
 • Nejvzácnější barva očí
 • Přísedící u soudu k
 • Zdravotní pojišťovna | celá ČR | ZdravotníPojišťovny.cz
 • Přísedící – Wikipedie

Přísedící u soudu 2

Ten zastupuje klienty právě v pracovních sporech a po řadě vlastních zkušeností se přidává k řadě jiných kritiků současné praxe. "Nevím, proč to nefunguje. Aby to ale svůj účel naplnilo, museli by tam chtít začít chodit v mnohem větším poměru lidé, kteří mají radost z toho, že pomáhají hledat spravedlnost. " Žádná prestiž a málo peněz Přísedící podle zákona spolurozhodují případy první instance. Do funkce je na 4 roky volí obecní a krajské zastupitelstvo, jedinou podmínkou je bezúhonnost a věk nad 30 let. Právníci a soudci jako nejčastější problém zmiňují nulovou prestiž práce kombinovanou s nízkou finanční náhradou. Laičtí soudci totiž mají nárok na úhradu mzdy a k tomu příspěvek 150 korun. Ten se nezměnil už od roku 1996. "Těch 150 korun jim nestačí ani na to, aby si pořídili občerstvení, " řekl dříve Hospodářským novinám prezident Unie přísedících Lukáš Stehlík. Kombinace nízké prestiže a nedostatečného finančního ohodnocení pak podle kritiků současné úpravy způsobuje, že se o pozici hlásí minimum zájemců v ekonomicky aktivním věku.

Přísedící musí být vždy přihlášen k trvalému pobytu v obvodu obce, jejímž zastupitelstvem je volen nebo v tomto obvodu pracuje. [11] Po svém zvolení přísedící skládají do rukou předsedy soudu tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě". Účast na soudním jednání [ editovat | editovat zdroj] Přísedící jsou vyloučeni z vedení soudního řízení a rozhodování ze stejných důvodů podjatosti, které platí i u soudců. [12] [13] Jejich konkrétní zapojení do rozhodovací činnosti soudu pak spočívá v zasedání v některých tříčlenných soudních senátech, přičemž vždy dva přísedící doplňuje jen jeden profesionální soudce, který je sice předsedou daného senátu, ale při poradě o rozsudku ho mohou přísedící přehlasovat, neboť platí rovnost hlasů. [14] [15] V civilním procesu rozhoduje senát s účastí přísedících jen pří řízení před okresním soudem ve věcech pracovních.

"Soudní systém by samozřejmě neměl být ochuzen ani o starší a zkušenější lidi přímo z praxe. Neměli by to ale být všichni, " uvedl další z advokátů, který si nepřál být jmenován. Nedostatek soudních přísedících navíc na možné zájemce snižuje nároky. A soudci i státní zástupci si tak stěžují i na to, že jednání mohou být nedůstojná. "Několikrát jsem byl i svědkem situace, kdy unavení přísedící po celodenním jednání během vynášení rozsudku usnuli, " doplnil. "To může v konečném důsledku i podkopávat důvěru v samotnou justici, protože obžalovaný v trestní věci nebude mít pocit, že o jeho osudu rozhodují kompetentní lidé, " dodává. Benešová je rušit nebude Problém s přísedícími v letošním roce připustil i exministr spravedlnosti Jan Kněžínek. V dubnu předložené novele zákona o soudech a soudcích se ho rozhodl vyřešit radikálním řezem a institut ze zákona vymazal. "Existovaly asi i další varianty, ale já jsem se rozhodl takto. Institut představuje nadměrnou zátěž a převažují v něm negativa, " odpověděl Seznamu s tím, že by toto opatření státu každý rok ušetřilo 14 milionů.

Poroty v českých zemích fungovaly už v polovině 19. století a mluví o nich i ústava z roku 1920. S nástupem komunismu v souvislosti se snahami o zlidovění soudnictví porotu nahradili soudci z lidu, kteří byli slovy zákona státně spolehliví a oddaní myšlence lidově demokratického zřízení. Revoluce v roce 1989 se nevyhnula ani justici. Institut soudců z lidu je opuštěn, resp. přejmenován na přísedící. Nově jsou definovány oblasti, do nichž mohou laici svým rozhodováním vstupovat. Výhody i slabiny Rolí přísedícího bylo soudnictví obohaceno o laický pohled, který měl přispět k tomu, aby se justice více otevřela veřejnosti. Podíl obyčejných lidí na rozhodování soudů měl přinést jistou demokratizaci a dát výsledným rozhodnutím větší váhu. Přispění vnějšího faktoru mělo pomoci uzavřený svět justice, jeho jazyk a rozhodnutí učinit srozumitelnější a čitelnější pro ostatní. Ztratily snad tyto důvody své opodstatnění? Uvažujme-li o výhodách systému, další z nich by mohla být i skutečnost, že přísedící by měli fungovat jako překážka soudcovské svévole a rutiny.

 1. Nejvyšší kontrolní úřad
 2. Bitová kopie disku
Mentalista online ke shlédnutí zdarma
June 24, 2020, 7:42 pm