Slovník Spisovné Češtiny

Druhé vydání, opravené a doplněné, bylo však nakonec přece jen, i když ne bez potíží, připraveno a díky porozumění ředitelství Ústavu pro jazyk český AV ČR a nakladatelství AV ČR Academia se dostává na knižní trh. " Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ) je prototypem slovníku menšího rozsahu s kodifikačním statutem. Podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov (přesně 45 366 heslových slov a 62 872 vyčleněných významů) současné češtiny. Uživatel zde najde poučení o pravopisu a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Slova jsou charakterizována jak po stylové stránce, tak i co do frekvence a časového zařazení. Podrobně jsou podány výklady slovních významů včetně terminologických a frazeologických (oproti SSJČ jsou ale některé méně frekventované významy slov vynechány), vše je dokumentováno typickými slovními spojeními. Výběrem materiálu (na rozdíl od PSJČ a SSJČ) přesouvá těžiště spisovného jazyka od beletrie k publicistice a snaží se ve větší míře zachytit i kolokviální vrstvu slovní zásoby.

  1. Slovník spisovné češtiny
  2. Učitel češtiny
  3. Zdravotnické potřeby praha s.r.o
  4. Slovník spisovné češtiny on-line
  5. Slovník idiomů
  6. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

[2] Hlavním autorem 1. vydání a autorem koncepce slovníku byl Josef Filipec, který je také autorem jeho předmluvy. Přehled vydání [ editovat | editovat zdroj] 1. vydání – 1978, hlavní redakce Josef Filipec a František Daneš, 799 str., 150 000 výtisků 2., opravené a doplněné vydání – 1994, dotisk 1998, 2001, hlavní redakce Josef Filipec, František Daneš, Jaroslav Machač a Vladimír Mejstřík, 647 str., ISBN 80-200-0493-9 3., opravené vydání – 2003, dotisk 2005, hlavní redakce Vladimír Mejstřík, 647 str., ISBN 80-200-1080-7 4. vydání, obsahově totožné se 3. – 2005, dotisk 2010, hlavní redakce Josef Filipec, František Daneš, Jaroslav Machač a Vladimír Mejstřík, 647 str., ISBN 80-200-1347-4 (váz. ), ISBN 80-200-1446-2 (chyb. ) Odkazy [ editovat | editovat zdroj] Reference [ editovat | editovat zdroj] Externí odkazy [ editovat | editovat zdroj] Internetová jazyková příručka - Oficiální Slovník spisovné češtiny na internetu DEBDict - obecný prohlížeč slovníků. Popis aplikace; jak získat přístup?

postojově-hodnotícího). Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích. Aktuálně jsou zveřejněna hesla písmene A a B. Redakční kruh Akademického slovníku současné češtiny Redakční kruh ASSČ vznikl roku 2018. Jeho posláním je konzultovat s redaktory slovníku úpravy koncepčních zásad i řešení obtížných otázek při zpracovávání konkrétních hesel, inspirovat k novým lexikografickým řešením a celkově přispívat ke kvalitě zpracování Akademického slovníku současné češtiny. Složení: Mgr. Martin Beneš, Ph. D. Mgr. Jan Křivan, Ph. D. Mgr. Michaela Lišková, Ph. D. PhDr. Petr Nejedlý, Ph. D. PhDr. Martin Prošek, Ph. D. Mgr. Martin Šemelík, Ph. D. Mgr. Michal Škrabal, Ph. D. Mgr. Ondřej Tichý, Ph. D.

Vyhledávat v Akademickém slovníku současné češtiny můžete zde: Nový výkladový slovník současné češtiny vzniká v oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ od roku 2012. Jde o slovník středního rozsahu s předpokládaným počtem 120–150 tisíc lexikálních jednotek. Jeho cílem je popsat slovní zásobu současné češtiny (tj. od roku 1945), a to všeobecně rozšířenou, užívanou ve veřejné oficiální a polooficiální komunikaci i v komunikaci běžné (tj. neveřejné, neoficiální). Slovník se rozsahem i způsobem zpracování řadí k akademickým slovníkům, tj. slovníkům s propracovaným, typizovaným a strukturovaným výkladem významu lexikálních jednotek, s přiměřeně bohatou exemplifikací dokumentující typická užití lexikálních jednotek, s dostatečně propracovaným popisem základních sémantických vztahů, zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností lexikálních jednotek a s popisem příznakovosti lexikálních jednotek z hlediska stylového, časového, prostorového, frekvenčního a pragmatického (tj.

Slovník spisovné češtiny kniha

H2o: stačí přidat vodu
June 2, 2020, 5:55 pm