Povodí Labe Nádrže

Snížení hodnoty kulminačního přítoku do nádrže až na úroveň neškodného odtoku z nádrže. Využití volných objemů nádrží k ovlivnění časového průběhu povodně se zřetelem na eliminaci střetu povodňových vln na soutoku vodních toků pod nádržemi nebo na průběh a trend vývoje na přítocích pod nádrží. Oddálení kulminace povodně v čase – poskytnutí času na realizaci PPO. Bezpečné převedení velkých vod v rámci disponibilních kapacit výpustných zařízení nádrží. Průběžná aktualizace variant manipulací dle vývoje synoptické situace a hydrologické předpovědi. Rozvoj monitoringu stavu a množství povrchových vod Nádrže a hydrologické extrémy Podle četnosti rozdělení funkčních prostorů vodních nádrží obecně převažuje účel akumulace vod nad účelem ochrany před povodněmi. Akumulace vody v nádržích a ochrana před povodněmi jsou účely, které jsou ve vzájemném konfliktu. Nádrže Vltavské kaskády jsou svými retenčními prostory schopny efektivní ochrany před povodněmi, které se vyskytují s dobou opakování 20 let.

Povodí Labe, státní podnik – (Kehittäjä) — AppAgg

 1. Pokrevní pouta 1
 2. Clovece nezlob se hra
 3. Modlitba za zemřelé
 4. Můj soused totoro
 5. Endokrinologie hradec králové a league
 6. Nabídka práce Státní a veřejná správa – Jobs.cz
 7. Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona engine
 8. Masarykova univerzita brno
 9. Audio Kódy Bios
 10. Vyjmenovaná slova po s
 11. Povodí Labe - iDNES.cz

Vliv vodních děl (nádrží) v povodí Vltavy na hydrologické extrémy – povodeň a sucho - TZB-info

[4] Funkce vodních nádrží [ editovat | editovat zdroj] Podle funkce lze nádrže rozdělit na: zásobní - zajišťují odběr vody nebo vyrovnávají průtok vody ve vodním toku a ochranné - snižují povodňové průtoky [2] Zásobní funkce slouží pro různé účely: pitná voda ( vodárenské nádrže), závlahová, technologická, protipožární (jedná se obvykle o malé nádrže v menších obcích resp. ve vesnicích). Ochranou funkci plní nadlepšování průtoků – zadrženou vodu je možno v sušších období vypouštět a zachovávat tak níže po toku minimální průtok a ochrana před povodňovými průtoky - v nádrži se transformuje povodňová vlna (transformovaný objem proteče nižšími průtoky za delší časový úsek). Vodní nádrže dále slouží jako zdroj elektrické energie z vodních elektráren, lodní dopravě – vzdutí nádrže a nadlepšené průtoky níže po toku přispívají ke splavnění, rekreaci, rybochovu. Vodní nádrže bývají víceúčelové, s různou kombinací funkcí. Vodní nádrže jsou také prvek zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě.

Mimořádný dokument pro vládu: Tak kritické je v Česku sucho - Seznam Zprávy

Témata: budova, elektrický proud, hospoda, klimatické podmínky, lokalita, Lužická Nisa, Moravské předměstí, nadmořská výška, pochod, policie, policista, Severní terasa, Svodidlo, terasa, Tchaj-wan, tísňové volání, vodní cesty, vodní dílo, vrt, životní prostředí, Dolánky, Hřensko, Chřipka, KDU-ČSL, Miloš Zeman, Ministerstvo zemědělství, Mladá fronta DNES, Němčice, Policie ČR, Rýnovice, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Sport, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Zemědělství, Železný Brod

Vodní nádrž – Wikipedie

Povodí Labe - iDNES.cz

Pokud jde o podzemní vody, sucho nejvíce postihlo takzvané mělké vrty, tedy především privátní studně. "Vyhodnocení podzemních vod ukazuje, že u 70% mělkých vrtů se stav pohybuje na úrovni silného až mimořádného sucha. Celkově je hodnocen stav podzemních vod u mělkých vrtů v ČR jako silně podnormální, " píše se v materiálu. Úrovně mimořádného sucha už dosáhla hladina podzemní vody ve vrtech v povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Ploučnice a Jihlavy. "Aktuální situace se velmi podobá stavu na počátku srpna v roce 2015 a místy je i horší, například v povodí Jizery a Sázavy. " Na suchu se podepsalo extrémní počasí. "Z hlediska dlouhodobého průměru napršelo na území České republiky v červenci 48% obvyklého srážkového množství. Byl však významný rozdíl mezi Čechami, kde spadlo pouhých 37%, a Moravou, kde srážkové úhrny odpovídaly 70% normálního stavu, " stojí v dokumentu. Ani srpen příliš nepomohl, oproti jiným rokům spadlo na republiku jen 35% srážek - na Moravě to bylo dokonce 17%, v Čechách 43%.

Členění nádrže [ editovat | editovat zdroj] Vlastní prostor nádrže je rozčleněn na (popsáno postupně ode dna): prostor stálého nadržení akumulační (zásobní) prostor – v období s vyššími průtoky (v ČR na jaře) se v něm hromadí požadovaná zásoba vody, která se v dalším období postupně využívá. Požadované množství může být různé podle období (zimní a letní režim). Zásobní prostor lze před povodní prázdnit jen tehdy, bude-li ho možno během povodně opět naplnit na minimální hladinu zásobního prostoru – rozhoduje se na základě předpovědi. retenční (ochranný) prostor – plní se jen za povodňových stavů ovladatelný – mezi hladinou zásobního prostoru a přelivnou hranou neovladatelný – určen výškou přepadu přes přelivnou hranu Akumulační součinitel vodní nádrže se určí jako poměr objemu zásobního prostoru nádrže a dlouhodobého průměrného ročního odtoku v přehradním profilu. Malé vodní nádrže [ editovat | editovat zdroj] Za malé vodní nádrže jsou podle české normy ČSN 75 2410 považovány nádrže s akumulačním objemem menším než 2 mil. m³, které jsou zároveň hluboké nejvýš 9 m. [5] Rozdělení malých vodních nádrží dle účelu: závlahové, rybochovné, retenční, rekreační, dočišťovací, požární, krajinotvorné aj.

H2o: stačí přidat vodu
June 18, 2020, 7:58 pm