Furosemid Léková Skupina

Mohou se vyskytnout i alergické vyrážky, dále poruchy krvetvorby, zejména snížením počtu krevních destiček. Vzácné jsou poruchy sluchu. Při dlouhodobé léčbě furosemidem může dojít k poruchám vodního a elektrolytového hospodářství. Snížení hladiny draslíku v séru může být spojeno s poruchami srdečního rytmu, zejména je-li současně užíván digoxin. Nedostatek sodíku se projevuje křečemi v lýtkách, nechutenstvím, závratěmi, poruchami spánku, zmateností. Snížení hladiny vápníku v séru se může projevit tetanií (křečovým stavem). Případný výskyt těchto nežádoucích účinků oznamte svému ošetřujícímu lékaři. Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FURON 40 mg Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v původním obalu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Velikost balení: 20 nebo 50 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.

FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE | uLékaře.cz

Při dlouhodobé léčbě je vhodné přerušované podávání; obvykle se přípravek podává obden nebo ob dva dny. Použití u dětí a dospívajících: Dětem s hmotností od 20 kg se podává iniciálně 2 mg/kg v jednotlivé dávce; dávka se pak zvyšuje o 1-2 mg/kg v 6-8 hodinových intervalech až do dosažení požadovaného efektu. Dětem podáváme přípravek s nižším obsahem léčivé látky. Způsob užití Přípravek užijte po jídle, pokud možno v ranních hodinách (po snídani), a zapijte malým množstvím tekutiny. Přípravek užívejte pravidelně ve stejném denním čase. Je nutná opatrnost při opalování - možnost senzibilizujících účinků. Jestliže jste užil(a) více přípravku Furosemid – Slovakofarma než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Furosemid – Slovakofarma Pokud zapomenete užít dávku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku v pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

  • Furosemide léková skupina
  • Vložení peněz na účet equa bank
  • Práce na mateřské dovolené 2019
  • Zimní pneumatiky, zimní pneu | pneu
  • Furon 40 Mg - Příbalový leták

Furon 40 Mg - Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace Příbalová informace – informace pro uživatele Furosemid - Slovakofarma (furosemidum) tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka. Tento přípravek byl předepsán výradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Furosemid – Slovakofarma a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid – Slovakofarma užívat 3. Jak se přípravek Furosemid – Slovakofarma užívá 4.

Během užívání přípravku nepijte alkoholické nápoje. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék Přípravek se nesmí podávat těhotným a kojícím ženám. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Lék může, zejména na začátku léčby, ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla. Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře než začnete tento přípravek užívat. 3. Jak se přípravek Furosemid – Slovakofarma užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jist(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku, pokud lékař nedoporučil jinak, podává se dospělým při léčbě otoků obvykle 40 - 120 mg denně (1 - 3 tablety). Nejlépe se osvědčuje začínat s nízkou dávkou, podanou v ranních hodinách. V případě nutnosti dalšího zvýšení denní dávky, je vhodné ji rozdělit do dvou až tří dílčích dávek, které se pak podávají v 6 až 8-hodinových intervalech.

Akutně většinou podáváme 1-2 injekce o síle 20 miligramů nitrožilně, je ovšem možné aplikovat i dávku silnější, nebo nitrožilní furosemid podávat kontinuálně speciální nitrožilní pumpou. Nevýhody: Samotný princip a účinky Furosemidu zároveň předznamenávají i jeho nežádoucí účinky a nevýhody. Lék je velmi silný, nemocného může snadno dehydratovat, způsobit příliš silný pokles tlaku, rozvrátit mu vnitřní prostředí a způsobit hypokalémii.

Furon 40 Mg ~ příbalový leták, skupina, účinky

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Furon 40 mg je zapotřebí: - jestliže máte hypotenzi (nízký krevní tlak); jestliže máte zvýšenou hladinu močové kyseliny v krvi nebo trpíte dnou. Těhotenství Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V těhotenství se Furon 40 mg může užívat jen ve zvlášť odůvodněných případech. Kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Kojení je nutno při užívání přípravku Furon 40 mg přerušit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Furon 40 mg může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. při řízení motorových vozidel, obsluze strojů, práci ve výškách apod. ). Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Účinky přípravku Furon 40 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Při užívání furosemidu v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky, cefalosporiny a cisplatinou je vysoké riziko postižení sluchu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčiv přípravek užívat. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se při stavech spojených s otoky užívá úvodní dávka 1/2-2 tablety denně v jedné dávce, při vyšších dávkách se denní dávka rozdělí do dvou nebo více dávek, ale rozmezí mezi jednotlivými dávkami musí činit 6-8 hodin. Při dlouhodobém léčení je někdy vhodné užívání přerušovaně každý druhý nebo třetí den. Při léčbě vysokého krevního tlaku užívají dospělí obvykle 1/2-1 tabletu samostatně nebo v kombinaci s dalšími léčivy podle doporučení lékaře. Dětem starším 3 let se furosemid podává v dávce 1-3 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Poraďte se svým lékařem. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Furosemide léková skupina

Schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje anebo pracovat ve výškách může být snížena zejména na začátku léčby, během zvyšování dávek, při přechodu na jiný přípravek nebo při současném požití alkoholu. Tyto činnosti můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. Účinky přípravku Furon 40 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Furosemid zesiluje účinek přípravků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku. Snížením hladiny draslíku zvyšuje furosemid riziko nežádoucích účinků digoxinu (užívá se k léčbě srdečních onemocnění), dále zvyšuje riziko nežádoucích účinků lithia (užívá se k léčbě deprese). Nesteroidní protizánětlivé léky, zejména indometacin a fenylbutazon snižují účinnost furosemidu. Současné užívání kortikosteroidů (hormony kůry nadledvin) může zvýšit ztráty draslíku.

Poruchy se vyznačují slabostí, letargií, ospalostí, svalovými křečemi, poklesem krevního tlaku při přechodu do vzpřímené polohy, zvýšenou hladinou močoviny v krvi a zvýšeným hematokritem. Snížená hladina draslíku a hořčíku v krvi a ve tkáních může vést ke vzniku srdečních arytmií. Furosemid vyvolává ve vysokých dávkách u pacientů ušní šelest (hučení v uších) a hluchotu. K prevenci vzniku tohoto nežádoucího účinku je nutné dodržovat dávkování a rychlost podávání, jež by neměla být vyšší než 4 mg/min. Léčba: Léčba předávkování spočívá v úpravě poruch vnitřního prostředí. 10 Uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 11 Varování Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 12 Balení Ampule z hnědého skla, vložka z PVC, krabička. Velikost balení: 5 ampulí po 2 ml Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.

Furon 40 mg jsou bílé, kulaté, mírně vypouklé tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Velikost balení: 20 nebo 50 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. ratiopharm GmbH, Ulm, Německo Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo Teva Operations Poland Sp. z o. o., Kraków, Polsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 2. 2016. 5/5

  1. Stanice metra b
  2. Playstation 4 slim akce
  3. Počasí uherské hradiště
  4. Nikdy ta neopustim 99.3
  5. Oheň a voda 5
Převody jednotek délky příklady
June 7, 2020, 4:45 am